wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / milicki / Milicz


GMINA MILICZ
(powiat milicki)


 

Położona w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego gmina miejsko-wiejska Milicz jest jedną z największych obszarowo gmin w województwie dolnośląskim (2 lokata w województwie). Zajmuje powierzchnię 435,6 km2 (tj. 60,9% powierzchni powiatu) i liczy 24,3 tys. mieszkańców (tj. 65,7% ludności powiatu), z czego 11,9 tys. zamieszkuje miasto Milicz. Na jej terenie znajdują się 52 sołectwa oraz 82 miejscowości, w tym 1 miasto i 81 miejscowości wiejskich. W 2009 r. gmina charakteryzowała się dodatnim wskaźnikiem przyrostu naturalnego (2,7) i ujemnym wskaźnikiem salda migracji (minus 1,3). Współczynnik gęstości zaludnienia kształtuje się na poziomie 56 osób na 1 km2, a na 100 mężczyzn przypadają 102 kobiety. Ludność gminy Milicz w wieku przedprodukcyjnym stanowi 20,8% ogółu ludności, produkcyjnym – 64,4%, a poprodukcyjnym – 14,7%.

Jednostka administracyjna posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną. W końcu grudnia 2009 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 2259 podmiotów gospodarczych. W sektorze prywatnym, w którym dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (1689 jednostek), funkcjonowało 95,6% podmiotów gospodarki narodowej. Najliczniejsze związane były z sekcjami: handel; naprawa pojazdów samochodowych (32,3%), budownictwo (11,9%), obsługa rynku nieruchomości (9,7%) i przetwórstwo przemysłowe (7,7%). Na 10 tys. mieszkańców przypadało 929 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, podczas gdy w powiecie 815. W 2009 roku liczba pracujących ogółem wynosiła 4564 osoby, a zdecydowana ich większość (40,9%) związana była sektorem przemysłowym i budowlanym. Większość gminy jest skanalizowana i zwodociągowana. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 87,3% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 51,9%.

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych stanowi 79,5% powierzchni gminy (34538,0 ha powierzchni gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy, a 3946,6 ha zajmują rezerwaty). Na jej terenie znajduje się 12 pomników przyrody. Użytki rolne na terenie gminy zajmują 49,0% powierzchni, w tym grunty orne – 27,6%, a łąki i pastwiska – 11,9%. Lasy stanowią 43% ogólnej powierzchni. Niewątpliwą atrakcją gminy jest położenie na terenie czystym ekologicznie.(GUS)

 

GUS
Gmina Milicz  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »