wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / ostrowski / Boguty-Pianki

Gmina Boguty-Pianki jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 11 gmin powiatu ostrowskiego zajmuje 10 lokatę pod względem liczby ludności (2,8 tys.) i 8 lokatę pod względem powierzchni (89 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 103 osoby) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 219 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 9,2%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 32,4%, a osób starszych (65 lat i więcej) o 14,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 1097 seniorów wobec 871.

Użytki rolne zajmują 81,0% powierzchni gminy, grunty leśne – 15,8%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,7%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 7,0 pkt proc. niż średnio w województwie i o 12,3 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 787 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 284, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (314). W ciągu 2009 r. nie oddano mieszkań do użytkowania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 11,6%. W 2008 r. w Bogutach-Piankach nie było sieci gazowej, natomiast z wodociągu korzystało 83,7% ogółu ludności, z kanalizacji – 17,9%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) – 25,3%.

W gminie mają siedzibę 144 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 520 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 97,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (29,9%), budownictwem i rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (po 11,1%) oraz transportem i gospodarką magazynową (10,4%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 3,9% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i w powiecie (10,6%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 38,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Boguty-Pianki dojeżdżało z innych gmin 5 osób, a wyjeżdżało 66.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2607 zł i są niższe o 38 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i wyższe o 153 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Nur – 2908 zł, a ostatnie gmina wiejska Małkinia Górna – 2303 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Boguty-Pianki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki