wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA MIELESZYN
(powiat gnieźnieński)


Gmina wiejska Mieleszyn położona jest w północnej części powiatu gnieźnieńskiego na historycznym szlaku Poznań-Gniezno. Na obszarze 99 km2 mieszka 4,0 tys. osób osiedlonych w 17 miejscowościach wiejskich. Administracyjnie gmina jest podzielona na 15 sołectw. W gminie jest więcej kobiet niż mężczyzn, a współczynnik feminizacji kształtuje się na poziomie 105. Analiza struktury wiekowej ludności wskazuje na liczebną przewagę ludzi młodych. Ponad 60% mieszkańców gminy Mieleszyn ma mniej niż 40 lat, a 35% ma od 15 do 34 lat. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% populacji gminy, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. nieco więcej niż przeciętnie w województwie i powiecie gnieźnieńskim.

Historia większości miejscowości gminy Mieleszyn, położonej nieopodal pierwszej stolicy Polski, sięga czasów średniowiecza. Atrakcyjność turystyczną tego obszaru podnoszą również jego walory przyrodnicze. Krajobraz posiada cechy polodowcowe. Na terenie gminy znajduje się 9 jezior. Obszary leśne zajmują jedną czwartą powierzchni, a wskaźnik lesistości wynosi 24,8%. Użytki rolne stanowią ponad 66% powierzchni gminy. Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 299 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w gminie pracuje 438 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 111, tj. prawie 2-krotnie mniejszy niż w powiecie gnieźnieńskim i ponad 2-krotnie mniejszy niż w województwie. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 163 osoby, a ich udział w liczbie ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 6,4%, tj. wyżej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim, ale nieco niżej aniżeli w powiecie gnieźnieńskim.

W gminie Mieleszyn na 100 km2 przypada 88,9 km sieci wodociągowej, z której korzysta 80% mieszkańców, natomiast sieć kanalizacyjna (13,1 km/100 km2) jest dostępna dla 20%.

W strukturze wydatków budżetu gminy Mieleszyn przeważają wydatki bieżące (87%). W 2009 r. wydatkowano tu łącznie 9809,1 tys. zł, z czego 9,9% stanowiły wydatki na cele majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Mieleszyn  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej