wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / mielecki / Mielec
 • Kościół w budowie
 • Wola Mielecka
 • Wola Mielecka
 • Wola Mielecka
 • Wola Mielecka
 • Wola Mielecka kaplica
 • Wola Mielecka
 • Wola mielecka
 • Wola Mielecka
 • Wola Mielecka z lotu ptaka
 • Wóz Strażacki
 • Powódź
 • Piękny wschód słońca w Rydzowie


GMINA MIELEC
(powiat mielecki)

 


Gmina Mielec położona jest w północnej części województwa podkarpackiego. Gminę tworzy 15 miejscowości, obejmując swoim obszarem o powierzchni 123 km2 pierścień wokół miasta Mielca, a zamieszkuje ją 12559 osób, co wskazuje na gęstość zaludnienia 102 osób na 1 km2 – w całym województwie wskaźnik wynosi 118 osób na 1 km2. W strukturze demograficznej ludności, podobnie jak w całym powiecie i województwie nieznacznie przeważają kobiety (współczynnik feminizacji wynosi 101). Odsetek osób w wieku produkcyjnym wynosi 62,4% (w województwie podkarpackim 63,8%).

 

Indywidualne gospodarstwa rolne zajmują obszar 6039 ha, co stanowi 49,2% ogólnej powierzchni gminy. Lasy stanowią 40,1% powierzchni gminy.

 

Większość gminy jest skanalizowana i zwodociągowana. Na 100 km2 przypada 128,9 km sieci wodociągowej i 82,6 sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowi 95,3% ludności gminy, z sieci kanalizacyjnej 44,4% a z sieci gazowej 66,8%.

 

W gminie zarejestrowanych jest 717 podmiotów gospodarczych, co stanowi 571 jednostek na 10 tys. ludności. Wśród działających podmiotów gospodarczych przeważają jednostki zajmujące się handlem i naprawami (25,2%), działalnością przemysłową (18,3%), budownictwem (14,2%), i transportem (7,9%).

 

Liczba pracujących na 1000 ludności wynosi 94 osoby i jest to średni wskaźnik wśród gmin powiatu mieleckiego, dla którego wynosi 220,8. W 2009 r. zarejestrowanych było 849 osób bezrobotnych, o 241 więcej w porównaniu do roku poprzedniego. Dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca wynoszą 2166 zł, wydatki 2115 zł, z czego wydatki na oświatę i wychowanie 912 zł.

 

Teren gminy ze względu na wspaniałe walory rekreacyjno-przyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie rozbudowującą się infrastrukturę komunalną staje się zapleczem osiedlowym miasta Mielca.(GUS)


GUS Gmina Mielec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej