wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podlaskie / białostocki / Michałowo


GMINA MICHAŁOWO
(powiat białostocki)


Michałowo jest jedną z 9 gmin miejsko-wiejskich wchodzących w skład powiatu białostockiego. Teren gminy zajmuje południowo-wschodni kraniec Wysoczyzny Białostockiej, granicząc od wschodu z Białorusią. Z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana statusu gminy z wiejskiej na miejsko-wiejską.

Michałowo jest największą gminą miejsko-wiejską w powiecie. Jej powierzchnia wynosi 409 km2, w tym miasta – 2 km2. Na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 7,1 tys. osób, co stanowiło nieco ponad 5% ludności powiatu i 0,6% ludności województwa. Charakteryzuje się ona najniższym wskaźnikiem zaludnienia w powiecie i jednym z najniższych w województwie (17 osób na km2 wobec 47 – w powiecie i 59 – w województwie).

Gmina ma charakter rolniczo-leśny, o czym świadczy struktura użytkowania terenu, z dominującym udziałem użytków rolnych (ponad 48%) i terenów leśnych (blisko 39%). Według PSR 2002 w gminie funkcjonowało 1,8 tys. gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa wynosiła 9,3 ha.

Na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 375 podmiotów. Najwięcej podmiotów działa w sekcjach: handel i naprawy (blisko 26%), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (niespełna 17%) oraz obsługa nieruchomości i firm (12%). Ze względu na łatwość pozyskiwania surowca, w gminie rozwija się produkcja wyrobów z drewna.

Poziom wyposażenia w podstawowe urządzenia infrastruktury komunalnej, mierzony odsetkiem osób korzystających z instalacji w ogólnej liczbie ludności, kształtuje się następująco: 67% osób korzysta z wodociągu, 39% – z kanalizacji.

Największą atrakcją gminy jest zalew Siemianówka o powierzchni 3250 ha, jeden z największych akwenów w kraju, położony na skraju Puszczy Białowieskiej. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione w gminie stanowią blisko 28% powierzchni.(GUS)


GUS
Gmina Michałowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki