wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / bytowski / Miastko


GMINA MIASTKO
(powiat bytowski)


Gmina miejsko-wiejska Miastko położona jest w zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie bytowskim. Jest ona jedną z największych obszarowo gmin w kraju, w skład której wchodzi 28 sołectw i 79 miejscowości.

Gminę zamieszkuje 19647 osób, co na obszarze równym 466 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia (42 osoby/km2) wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano niewielki spadek liczby ludności.

W 2009 r. oddano do użytkowania 33 mieszkania, natomiast zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 306 mieszkań. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 84,7% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 57,5% mieszkańców.

Gmina ma charakter rolniczy. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 1711 podmiotów gospodarczych (871 w prze-liczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 9 osób i więcej wynosi 3197 osób.

W 2009 r. wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 13138,9 tys. zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły 95,9%. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (35,3% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 9 szkół podstawowych i 3 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 1260 i 808 uczniów.

Gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Na jej terenie znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu, 28 pomników przyrody i 3 rezerwaty przyrody. Lasy zaś zajmują 2448,1 ha (52,5% powierzchni gminy) - lesistość jest jedną z najwyższych w województwie. Poza tym atrakcje turystyczne gminy Miastko stanowią liczne zabytki architektoniczne, tj. grodziska i osady słowiańskie. Noclegi zapewniają 3 obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne. W 2009 r. udzielono ogółem 7398 noclegów, z których skorzystało 2491osób.(GUS)


GUS
Gmina Miastko  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki