wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA MARIANOWO
(powiat stargardzki)

 


Gminę wiejską Marianowo według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 3125 osób, w tym 1590 kobiet (tj. 51% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 2 osoby (tj. 0,06%). W gminie Marianowo liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 64,9 w 2005 r. spadła do 56,7 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 208 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 33,3%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – budownictwo (34,6%)oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (24,5%). Na 1000 ludności przypadało 67 podmiotów gospodarki narodowej (w powiecie 100). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 95,7% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (78,4%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 232 osoby. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 11,6% (w powiecie 9,7%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiły 922 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 62729 m kw. W ciągu ostatnich lat zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 66,9 m kw., w 2008 r.- 68 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 19,4 m kw., w 2008 r.- 20 m kw.). W gminie w 2008 r. 92% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 20,4%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 4 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 488 m kw. (GUS)


GUS Gmina Marianowo  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki