wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP
 • Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP
 • Kościół
 • Kościół
 • Kościół
 • Domanów na starych widokówkach
 • Domanów na starych widokówkach
 • Kościół
 • Kościół
 • Miejsce chóru kościelnego
 • Zakrystia
 • Domanów
 • Zdjęcia kościoła cd..
 • Domanów.
 • Wnętrze kościoła
 • Sklep " U Iwony"
 • Domanów.
 • Kościół wnętrze
 • "Ciechanowiczanki" podczas występu.
 • Marsz z wieńcem dożynkowym. Wieściszowice 2007
 • Mecz "Kawalerowie vs. Żonaci"
 • Spotkanie dzieci z policjantami.
 • Warsztaty teatralne pod okiem P. Krystyny Dmochowskiej.
 • Świetlica wiejska


GMINA MARCISZÓW
(powiat kamiennogórski)


Gmina wiejska Marciszów położona jest w północnej części powiatu kamiennogórskiego, w dorzeczu Bobru. Zajmuje powierzchnię 81,6 km2 i obejmuje 9 miejscowości wiejskich. Gminę zamieszkuje 4,6 tys. ludności , a gęstość zaludnienia wynosi 57 osób na 1 km2. Od lat obserwuje się systematyczne zmniejszanie liczby ludności; w 2009 r. saldo migracji na 1000 ludności wyniosło minus 3,4.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią 54,0% powierzchni gminy, z czego łąki zajmują 37,8% powierzchni, pastwiska – 29,4%, a grunty orne - 29,2%. Lasy pokrywają 37,9% powierzchni gminy. Ważna dla gospodarki gminy jest też działalność przemysłowa i usługowa. Występują tu surowce mineralne, głównie dla potrzeb budownictwa. Na terenie gminy działa 355 podmiotów gospodarczych, w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,8%) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (18,6%), a także w budownictwie (17,2%) i przemyśle (11,5%). Z sektorem rolniczym związanych jest 4,5% zarejestrowanych podmiotów w gminie. Pracuje 0,4 tys. osób, w tym 53% w przemyśle, głównie w przetwórstwie (ponad 66%). Prowadzona działalność przemysłowa jest przyjazna dla środowiska - głównie branża spożywcza i elektroniczna. Oprócz tego prowadzona jest działalność produkcyjno - usługowa. Na 10 tys. ludności przypada 766 podmiotów (w powiecie - 891), co świadczy jednak o niskim potencjale przedsiębiorczości w skali powiatu.

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest wyższy niż w powiecie (12,5%).

Nie ma tu obiektów turystycznych zbiorowego zakwaterowania, ale obszar gminy jest atrakcyjny dla rozwoju turystyki, szczególnie pieszej. Przez gminę przebiegają szlaki o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Rozwija się agroturystyka. Jedną z głównych atrakcji są Kolorowe Jeziorka – wyrobiska po kopalniach. Obszar gminy przynależy do Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Obszary prawnie chronione stanowią 34,3% powierzchni gminy.

Słaby dostęp mieszkańców obszarów wiejskich do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej utrudnia rozwój gospodarczy. Tylko 15,4% ludności korzysta z kanalizacji, a 65,6% z wodociągu, sieci gazowej brak.

W gminie funkcjonują; 1 zakład opieki zdrowotnej, 3 biblioteki, 3 placówki wychowania przedszkolnego,1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum.(GUS)

 

GUS
Gmina Marciszów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »