wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA MAŁDYTY
(powiat ostródzki)


Małdyty są gminą wiejską o powierzchni 188,9 km2, położoną w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajduje się 17 pomników przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 64,2 km2, a lasy 45,0 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,5%, w 2009 r. w Małdytach mieszkało 6177 osób. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 33 i było to prawie dwukrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 21,8% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 63,4% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,8% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 58 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziły 363 podmioty gospodarki narodowej, w tym 92,0% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (59) od przeciętnej w województwie (80). Małdyty charakteryzowały się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 14, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 51% ogółu bezrobotnych.

W Małdytach funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 691 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1345, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 270, 7-12 lat 448 i 13-15 lat 274.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 publiczny zakład opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 1 obiektem noclegowym (poza kwaterami agroturystycznymi) z 41 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 138 osób, którym udzielono 272 noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy Małdyty w 2009 r. tworzyło 1946 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 66,3 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 35,7% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców Małdyt w 2009 r. z wodociągu korzystało 90 osób, a z kanalizacji 25. W gminie brak sieci gazowej.(GUS)


GUS
Gmina Małdyty - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki