wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / płocki / Bodzanów


GMINA BODZANÓW
(powiat płocki)


Gmina Bodzanów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 15 gmin powiatu płockiego zajmuje 5 lokatę pod względem liczby ludności (8,3 tys.) i 6 lokatę pod względem powierzchni (136 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przewagi ubytku naturalnego (minus 273 osoby) nad przyrostem migracyjnym (saldo plus 183 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 1,5%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 24,4%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 8,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 924 seniorów wobec 767.

Użytki rolne zajmują 76,3% powierzchni gminy, grunty leśne - 17,2%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,9%, pod wodami - 2,8%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 7,0 pkt proc. niż średnio w województwie i o 1,5 pkt proc. niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2469 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 298, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (292). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 23 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 4,1%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 80,7% ogółu ludności, z kanalizacji - 10,9%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) - 12,4%.

W gminie ma siedzibę 389 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 469 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,8% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,4% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (34,4%), budownictwem (12,1%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,0%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%), ale niższy niż w powiecie (10,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 55,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Bodzanów dojeżdżały z innych gmin 83 osoby, a wyjeżdżało 555.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2546 zł i są niższe o 99 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 235 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 8 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Słupno - 4751 zł, a ostatnie gmina wiejska Nowy Duninów - 2374 zł).(GUS)


GUS
Gmina Bodzanów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki