wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

łódzkie / łowicki / Łyszkowice


GMINA ŁYSZKOWICE
(powiat łowicki)


Gmina Łyszkowice jest jedną ze 134 gmin wiejskich województwa łódzkiego . Wśród 10 gmin powiatu łowickiego zajmuje 4 lokatę pod względem liczby ludności (6,8 tys.) i 4 lokatę pod względem powierzchni (107 km2). W porównaniu z 2000 r. w wyniku ubytku naturalnego (214 osób) i ubytku migracyjnego (saldo minus 89 osób) liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,9%. W porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 25,1% do 22,0%, spadł również odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym z 18,5% do 18,0%.

Użytki rolne zajmują 75,4% powierzchni gminy, grunty zabudowane i zurbanizowane 3,4%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 1,7 pkt proc. niż średnio w województwie i wyższy o 9,3 pkt proc. niż w powiecie.

Liczba mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności wynosi 296. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany, relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 7,1%. Z wodociągu korzysta 87,0% ogółu ludności, z kanalizacji 13,6%.

W gminie mają siedzibę 294 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON. Spośród nich 84,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,9% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9).
Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (33,3%), budownictwem (18,4%), przetwórstwem przemysłowym (9,9%) oraz rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem (8,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 6,4%. Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 41,0%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie dojeżdżało z innych gmin 155 osób, a wyjeżdżały 732.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2008 r. wyniosły 2165 zł i były niższe o 258 zł od średniej wojewódzkiej i o 108 zł od średniej powiatowej.

Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody "Kwaśna Buczyna" chroniący las mieszany bukowo-dębowy o cechach naturalnych. Znajdują się tu ponadto tereny łowieckie, szczególnie atrakcyjne dla myśliwych polujących na kaczki i bażanty. (GUS)


GUS
Gmina Łyszkowice  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki