wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA ŁUKTA
(powiat ostródzki)


Łukta jest gminą wiejską o powierzchni 186,5 km2, położoną w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajdują się 24 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 144,8 km2, a lasy 98,7 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy wzrosła o 3,0%, w 2009 r. w Łukcie mieszkały 4484 osoby. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 24 i było to ponad dwukrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 23,8% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,0% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 12,2% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 56 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziły 242 podmioty gospodarki narodowej, w tym 95,5% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (54) od przeciętnej w województwie (80). Łukta charakteryzowała się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 14, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 54% ogółu bezrobotnych.

W Łukcie funkcjonują 2 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 525 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1066, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 188, 7-12 lat 351 i 13-15 lat 193.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 1 publiczny zakład opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 2 obiektami noclegowym (poza kwaterami agroturystycznymi) z 280 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 4,8 tys. osób, którym udzielono 10,5 tys. noclegów.

Bazę mieszkaniową gminy Łukta w 2009 r. tworzyło 1338 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 73,9 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 78,1% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców Łukty w 2009 r. z wodociągu korzystało 87 osób, a z kanalizacji 61. W gminie brak sieci gazowej.(GUS)


GUS
Gmina Łukta - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki