wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / limanowski / Łukowica


GMINA ŁUKOWICA
(powiat limanowski)


Gmina wiejska Łukowica położona jest w południowo-wschodniej części powiatu limanowskiego, na terenie Beskidu Wyspowego. Obszar o powierzchni 70 km2 zamieszkały jest przez 9,5 tys. osób, co determinuje raczej niską gęstość zaludnienia wynoszącą 136 osób na km2. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku jest dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 6,9 promila. Saldo migracji ogółem również jest dodatnie i w 2009 roku kształtowało się na poziomie 8 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowane są 442 podmioty gospodarki narodowej. Największy udział w ogóle zarejestrowanych podmiotów – 28% - ma sekcja budownictwa, niewiele mniej podmiotów przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych, gdzie zarejestrowano 27% wszystkich podmiotów., Gmina charakteryzuje się najniższym w powiecie wskaźnikiem podmiotów w bazie REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Liczba pracujących wynosiła 302, natomiast 717 osób zarejestrowanych było jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżały 654, a przyjeżdżało 46 osób. Kwota przeznaczana na obsługę długu publicznego wynosiła 4 424 zł i była najniższa w porównaniu do pozostałych gmin powiatu.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 20,4 m2 na osobę i jest to 10 wynik w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddane zostały 32 nowe mieszkania. Infrastruktura komunalna na terenie gminy jest na bardzo niskim poziomie. Dostęp do sieci wodociągowej posiada niecałe 10% mieszkańców (najsłabszy wynik powiecie), a 15% ludności korzysta z kanalizacji. Gmina posiada typowo rolniczy charakter. Powierzchnia gruntów ornych stanowi blisko 64% jej obszaru (dane z 2005 roku), lesistość kształtuje się na poziomie ponad 25%. Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, mimo tego gmina dzięki atrakcyjnemu położeniu na skrzyżowaniu szlaków pieszych i rowerowych zachęca do uprawiania turystyki.(GUS)

 

GUS
Gmina Łukowica - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »