wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

świętokrzyskie / kielecki / Łopuszno


GMINA ŁOPUSZNO
(powiat kielecki)


Gmina Łopuszno posiada status jednostki wiejskiej. Największym bogactwem gminy są jej walory krajobrazowe i przyrodnicze. Malownicze położenie w granicach Konecko-Łopuszniańskiego „Obszaru Chronionego Krajobrazu” oraz w części otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowego, brak uciążliwego przemysłu oraz czyste środowisko naturalne sprawiają, że jest to idealny teren do rozwoju turystyki.

Gminę zamieszkuje 9,0 tys. osób, tj. 4,5% ludności powiatu kieleckiego. Gmina Łopuszno jest jednym z najsłabiej zaludnionych obszarów w powiecie kieleckim. Na obszarze 177 km2, jaki zajmuje na 1 km2 przypada przeciętnie 51 osób. Poza Łopusznem jedynie gminy: Raków i Pierzchnica wykazują mniejszą gęstość zaludnienia. Na przestrzeni lat 2002-2009 zaobserwowano w gminie korzystne zmiany demograficzne. Liczebność mieszkańców gminy nieznacznie zwiększyła się o 0,8%. Wzrósł przyrost naturalny z 1,0‰ w 2002 r. do 2,2‰ w 2009 r. Zahamowany został proces wyludniania się gminy. Co prawda nadal więcej osób opuszcza gminę niż się w niej osiedla, ale skala tego zjawiska jest już znacznie mniejsza. Saldo migracji wzrosło z minus 6,1‰ do minus 0,7‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się w gminie na umiarkowanym poziomie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 61 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 73,1% mieszkańców, z kanalizacyjnej 7,2%. Gmina nie posiada sieci gazociągowej.

W gminie prowadzi działalność 4,1% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Na 1000 ludności w gminie Łopuszno przypada 61 jednostek gospodarczych jest to wynik poniżej średniej powiatowej (65). Gmina grupuje 4,6% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy, bez uciążliwego przemysłu. Istnieją tu firmy o regionalnym zasięgu działania (zwłaszcza z branży: spożywczej, przetwórstwa mięsa, transportowej).

Dominują przedsiębiorstwa z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 47 osób, w usługach rynkowych -13, a nierynkowych 32.(GUS)


GUS
Gmina Łopuszno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej