wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / węgrowski / Łochów
 • Hieronim Piotrowski
 • Helena Paderewska z mężem Ignacym Janem Paderewskim
 • Szymon Kobyliński
 • Szymon Kobyliński
 • Pogorzelec
 • Nasze puchary
 • I miejsce w rejonowych zawodach; 1995 r.
 • Akcja ratunkowa Węgrów; 2010 r.
 • 75-lecie OSP Pogorzelec; 2010 r.
 • Polikarp Owsianka-odznaczenie Medalem Honorowym;2010 r.
 • Zawody strażackie 2009 r.
 • Drużyna MDP, II miejsce zawody gminne; 2009 r.
 • Wizyta bp. Stanisława Kędziora;2006 r.
 • Przed wizytą bp. Stanisława Kędziory; 2006r.
 • Drużyna MDP dziewcząt; 1993 r.
 • Przekazanie Stara-244 ;1985 r.
 • Zawody strażackie 1970
 • Członkowie OSP Pogorzelec
 • Reprezentacja OSP w Budziskach 2010 r.
 • Przecięcie wstęgi przy nowej remizie w Budziskach 2011
 • Poświęcenie Stara-266
 • Wyróżniający się druchowie
 • Jubileusz 40-lecie OSP Budziska 1986 r.
 • Poświęcenie sztandaru


GMINA ŁOCHÓW
(powiat węgrowski)


Gmina Łochów jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 9 gmin powiatu węgrowskiego zajmuje 1 lokatę zarówno pod względem liczby ludności (17,6 tys.), jak i powierzchni (196 km2). W mieście Łochów mieszka 37,1% ludności gminy (6,5 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku przyrostu migracyjnego (saldo plus 2 osoby) i jeszcze wyższego przyrostu naturalnego (plus 135 osób), liczba ludności gminy zwiększyła się o 1,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 19,2%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 2,0%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 752 seniorów wobec 596.

Użytki rolne zajmują 54,1% powierzchni gminy, grunty leśne - 37,0%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 5,7%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 16,6 pkt proc. niż średnio w województwie i o 12,2 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 16,3 ha.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 5930 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 337, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (336). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 42 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 12,1%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 88,8% ogółu ludności, z kanalizacji - 25,8%, z sieci gazowej - mieszkańcy nie korzystali. Z oczyszczalni ścieków korzysta 57,2% mieszkańców miasta Łochów i 18,2% ludności wiejskiej.

Na terenie gminy ma siedzibę 1105 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 628 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 85,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,9%), budownictwem (20,5%) oraz przetwórstwem przemysłowym (10,9%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 10,6% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (10,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 42,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Łochów dojeżdżały z innych gmin 223 osoby, a wyjeżdżało 1891.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2379 zł i są niższe o 266 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 68 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 7 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Stoczek - 2741 zł, a ostatnie gmina wiejska Grębków - 2223 zł).(GUS)


GUS
Gmina Łochów - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki