wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Wał grodziska
 • Konkurs drwali, drwalek
 • Przygotowania do konkursu drwali
 • Centrum Karwowa z oryginalnym drogowskazem
 • Wędkarze w jeziorze Karwowo
 • Krajobraz pod Karwowem
 • Krajobraz pod Karwowem
 • Las pod Karwowem
 • Mapa okolicy wsi
 • Mapa okolicy wsi
 • Zdjęcie satelitarne wsi i okiolicy
 • Jezioro Karwowo
 • Kościół filialny


GMINA ŁOBEZ
(powiat łobeski)


Gminę Łobez według stanu w dniu 31 XII 2009 r. zamieszkiwało 14320 osób, w tym 7431 kobiet (tj. 52% ogółu ludności gminy). Od 2005 r. liczba ludności gminy zmalała o 202 osoby (tj. 1,41%). W gminie Łobez liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym z 54,9 w 2005 r. spadła do 53,2 w 2009 r.

Według stanu na koniec 2009 r. w gminie zarejestrowanych było 1480 podmiotów gospodarki narodowej. W 2009 r. w stosunku do roku 2005 zanotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 10,1%. W ubiegłym roku największy udział procentowy w liczbie podmiotów zarejestrowanych miały firmy zaklasyfikowane do sekcji – handel; naprawa pojazdów samochodowych (28,4%) oraz budownictwo (12,9%). Na 1000 ludności przypadały 103 podmioty gospodarki narodowej (w powiecie 85). Podmioty małe (do 9 osób pracujących) stanowiły 96,4% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw. Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowiły osoby fizyczne (75,8%). Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2009 r. wynosiła 1139 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 12,2% (w powiecie 14,5%).

W 2008 r. zasoby mieszkaniowe w gminie stanowiły 4773 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 313123 m kw. W ciągu ostatnich lat w niewielkim stopniu zwiększyła się przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (2005 r.- 65 m kw., w 2008 r.- 65,6 m kw.) oraz przeciętny metraż przypadający na 1 osobę (2005 r.- 21,2 m kw., w 2008 r.- 21,8 m kw.). W gminie w 2008 r. 89,7% ludności korzystało z sieci wodociągowej, a z sieci kanalizacyjnej 66,8%. W zeszłym roku oddano do użytkowania 42 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 3623 m kw.(GUS)


GUS
Gmina Łobez  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki