wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / wejherowski / Łęczyce
 • Widok na wieś
 • Kaplica przy kościele
 • Strzebielno, droga krajowa nr 6
 • Kościół pw.św. Maksymiliana Marii Kolbego
 • Panorama wsi
 • Stadnina koni
 • Stadnina koni
 • Stadnina koni
 • Zajazd na Wzgórzu
 • Zajazd na Wzgórzu
 • Zajazd na Wzgórzu
 • Leśnictwo Świetlino
 • Kościół pw.św. Maksymiliana Marii Kolbego


GMINA ŁĘCZYCE
(powiat wejherowski)

 


Gmina Łęczyce położona jest w obrębie „Obszaru Chronionego Krajobrazu” Pradoliny Łeby-Redy. Ma ona charakter rolniczy, jednak dzięki bliskości drogi krajowej nr 6 rozwija się sektor usług, przetwórstwa, drobnej produkcji oraz turystyki. Ponad 52% powierzchni gminy Łęczyce zajmują lasy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 62,3% jej powierzchni. W granicach gminy znajdują się także 53 pomniki przyrody.

Gminę zamieszkuje 11559 osób, co na obszarze równym 233 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 101 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 61 osób).

W 2009 r. w gminie Łęczyce oddano do użytkowania 39 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 248 mieszkań. Z instalacji wodociągowej korzysta 60,0% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 42,3%.

Na terenie gminy zarejestrowane są 764 podmioty gospodarcze (661 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 1051 osób.

W 2009 r. wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 4187,3 tys. zł i w całości przeznaczono je na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (41,0% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 3 gimnazja, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 951 i 531 uczniów.

Gmina jest atrakcyjna pod względem turystycznym. Na jej terenie znajdują się 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 3691 noclegów dla 1182 osób.(GUS)

 

GUS Gmina Łęczyce  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki