wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Budynek dawnej stacji kolejowej
 • Mapa rastrowa okolicy
 • Okolice wsi
 • Zdjęcie satelitarne
 • dawny osprzęt gospodarza
 • zdjęcie jednego z gospodarzy siejącym nawóz
 • droga krajowa nr 16 w Jankowicach
 • P1040149
 • P1040274
 • P1040270
 • P1040272
 • P1040279
 • P1040276
 • P1040263
 • P1040269
 • Kaczuszki
 • Krowy na pastwisku
 • Krowy na pastwisku
 • Krajobraz okolicy
 • Krajobraz okolicy
 • Staw
 • Staw
 • Zawdzka-Wola Zaprasza
 • figurka Matki Boskiej


GMINA ŁASIN
(powiat grudziądzki)


Gmina Łasin jest położona w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie grudziądzkim. Swoimi granicami obejmuje 1 miasto i 22 miejscowości wiejskie zgromadzone w 18 sołectwach. Całkowita powierzchnia gminy wynosi 137 km2. Obszar gminy stanowi 18,8% powierzchni powiatu. Gminę Łasin w 2009 r. zamieszkiwało 8,2 tys. osób, a gęstość zaludnienia wyniosła 60 osób na km2. Przyrost naturalny na 1000 ludności był dodatni i wyniósł 3,5 osoby, co uplasowało gminę na 40 miejscu wśród 144 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. W 2009 r. odnotowano ujemne saldo migracji, które w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło minus 10,4 i ulokowało gminę na ostanim miejscu spośród gmin Kujawsko-Pomorskiego. Na 100 mężczyzn przypadały 103 kobiety, co ulokowało gminę na 103 pozycji wśród gmin województwa.

Na terenie gminy Łasin w 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 511 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą (z czego 477 to podmioty do 9 pracujących), należących głównie do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo. Wśród podmiotów gospodarki narodowej przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiąc 75% ogółu.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w przeliczeniu na 1 osobę w zasobach mieszkaniowych wyniosła 22,1 m2, co pozwoliło zająć 81 lokatę wśród gmin województwa. Na 100 km2 powierzchni w 2008 r. przypadło 124,0 km sieci wodociągowej i 20,3 km sieci kanalizacyjnej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 87% ogółu ludności gminy, zaś z sieci kanalizacyjnej 45% ogółu.

Gmina ma charakter rolniczy na co wskazuje wysoki udział powierzchni użytków rolnych w powierzchni ogółem. W 2009 r. użytki rolne zajmowały 11,6 tys. ha — 85% powierzchni gminy. Obszar prawnie chroniony w gminie Łasin zajmuje 3358 ha, tj. 24,6% powierzchni gminy. Na jej terenie funkcjonuje Dolina Osy zaliczana do sieci Natura 2000. Piękno przyrody wzbogacają 22 pomniki przyrody. Walory przyrodnicze z pewnością warunkują zainteresowanie turystów. W 2009 r. w 1 turystycznym obiekcie zbiorowego zakwaterowania udzielono 2195 noclegów (24,9% ogółu noclegów udzielonych w powiecie grudziądzkim), w tym niespełna 8% turystom zagranicznym.(GUS)


GUS
Gmina Łasin - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki