wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA ŁABOWA
(powiat nowosądecki)


Gmina wiejska Łabowa położona jest w paśmie Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Obszar o powierzchni 119 km2 zamieszkały jest przez 5,4 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 45 osób na km2 i jest to najniższa wartość spośród gmin powiecie nowosądeckim. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku osiągnął najwyższy poziom (15,7 promila). Od 2002 roku saldo migracji utrzymywało się na ujemnym poziomie i w 2009 roku przyjęło wartość minus 5. Wyjątek stanowią lata 2003 i 2006, kiedy było ono dodatnie.

W rejestrze REGON zarejestrowane są 254 podmioty gospodarki narodowej. Największy udział –31% ma sekcja budownictwa,15% przypada na rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Handel i naprawa pojazdów samochodowych stanowi 13% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wynosiła 511, natomiast 278 osób zarejestrowanych było jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 550, a przyjeżdżało 114 osób. Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 18,4 m2 na 1 mieszkańca i jest to jedna z najniższych wartości zarówno w powiecie jak i w całym województwie.

W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 7 mieszkań. Infrastruktura komunalna na terenie gminy jest na słabym poziomie. Do sieci wodociągowej dostęp posiada blisko 5% mieszkańców (ostatnia lokata w powiecie). Z kanalizacji korzysta natomiast 8% mieszkańców (13 miejsce). Na terenie gminy funkcjonuje jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, z liczbą udzielonych noclegów w 2009 roku w liczbie blisko 5,1 tys. Lesistość kształtuje się na poziomie 70%, na jej terenie znajduje się Popradzki Park Krajobrazowy oraz rezerwaty przyrody. Obszar chronionego krajobrazu zajmuje ponad 52% obszaru gminy.(GUS)

 

GUS
Gmina Łabowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »