wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / grójecki / Błędów


GMINA BŁĘDÓW
(powiat grójecki)


 

Gmina Błędów jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 10 gmin powiatu grójeckiego zajmuje 6 lokatę pod względem liczby ludności (7,8 tys.) i 5 lokatę pod względem powierzchni (134 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku migracyjnego (saldo minus 240 osób) i ubytku naturalnego (minus 127 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,7%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 20,4%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) zwiększyła się o 0,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa – na 1000 dzieci przypada 961 seniorów wobec 763.

Użytki rolne zajmują 91,2% powierzchni gminy, grunty leśne – 5,8%, grunty zabudowane i zurbanizowane – 2,1%. Wskaźnik lesistości jest niższy o 18,1 pkt proc. niż średnio w województwie i o 8,6 pkt proc. niż w powiecie. Atrakcyjny krajobrazowo teren oraz liczne zabytki znajdujące się na obszarze gminy: zespoły pałacowo-parkowe w Błędowie i Wilkowie, kościół w Lipiu, dwa kościoły w Błędowie oraz zespół dworski w Dańkowie, sprzyjają rozwojowi turystyki i wypoczynku.

Zasoby mieszkaniowe w 2009 r. obejmowały 2543 mieszkania; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosiła 327, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i mniej niż w powiecie (347).W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 3 mieszkania. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany – relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 32,6%.

W 2008 r. z wodociągu korzystało 33,7% ogółu ludności, z kanalizacji – 15,3%, z sieci gazowej – 44,2%, z oczyszczalni ścieków (w 2009 r.) 29,4%.

W gminie ma siedzibę 526 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 677 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,2% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 96,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (39,5%), transportem i gospodarką magazynową (12,4%) oraz rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem i rybactwem (10,5%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 4,6% i jest niższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i niższy niż w powiecie (5,3%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 49,8%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Błędów dojeżdżało z innych gmin 88 osób, a wyjeżdżało 279.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2254 zł i są niższe o 391 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i niższe o 142 zł od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 9 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Goszczyn – 3041 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Nowe Miasto nad Pilicą – 2117 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Błędów  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki