wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

pomorskie / wejherowski / Luzino


GMINA LUZINO
(powiat wejherowski)

 


Gmina Luzino położona jest w północnej części województwa pomorskiego, na pograniczu Pobrzeża Bałtyckiego i Pojezierza Kaszubskiego. Gmina leży w sąsiedztwie aglomeracji trójmiejskiej, z którą jest blisko związana kulturowo i gospodarczo. Ma ona charakter usługowo-rolniczy. Prawie 42% powierzchni gminy zajmują lasy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 34,5% jej powierzchni. Na terenie gminy znajduje się 29 pomników przyrody.

 

Gminę zamieszkuje 13885 osób, co na obszarze równym 111 km2 wskazuje na dość wysoką gęstość zaludnienia wśród gmin województwa. W 2009 r. w porównaniu z 2008 r., w gminie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 131 osób) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 147 osób).

 

W 2009 r. w gminie Luzino oddano do użytkowania 109 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 234 mieszkania. Większość gminy posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 88,4% ogółu ludności gminy, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 38,4%.

 

Na terenie gminy zarejestrowane są 1004 podmioty gospodarcze (723 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców gminy). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 1495 osób.

 

W 2009 r. na wydatki budżetu gminy pozyskano 111,5 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosły 6319,4 tys. zł i w całości przeznaczono je na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (40,4% ogółu wydatków budżetu gminy). W gminie funkcjonuje 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 1321 i 709 uczniów.

 

Na terenie gminy znajduje się 1 turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 1390 noclegów dla 1170 osób, w tym dla 14 turystów zagranicznych.(GUS)


GUS Gmina Luzino  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki