wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

opolskie / brzeski / Lubsza
  • Kościół filialny
  • Kościół filialny
  • Czepielowice, pomnik
  • Czepielowicka OSP
  • Czepielowice
  • Czepielowice, kosciół
  • Czepielowice, szkoła podstawowa
  • Czepielowice
  • Czepielowice
  • Czepielowice


GMINA LUBSZA
(powiat brzeski)

 


Gmina Lubsza leży w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego. Na obszarze 212 km2 na koniec 2009 r. mieszkało 8,9 tys. osób, co pod względem gęstości zaludnienia plasowało gminę na 5 miejscu w województwie. W 2009 r. przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 7, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowało się na poziomie 8,96. Na terenie gminy na koniec września 2009 r. działało 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum, w których na 1 komputer z dostępem do Internetu przypadało odpowiednio 6 i 9 uczniów. Pod względem liczby ludności przypadającej na 1 zakład opieki zdrowotnej na koniec 2009 r. gmina zajmowała 52 miejsce w województwie. Na 1000 ludności w 2009 r. przypadało 135 czytelników bibliotek publicznych.

W okresie styczeń–grudzień 2009 r. ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 95,1% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 65,5%. Na koniec 2009 r. na terenie gminy działało 0,7 tys. podmiotów gospodarczych, a liczba pracujących w przeliczeniu na 1000 ludności ukształtowała się na poziomie 58,0 plasując gminę na 64 miejscu w województwie. Na koniec grudnia 2009 r. udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 9,2%. Wydatki majątkowe inwestycyjne budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 270 zł. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowiły 5,8% wydatków budżetu gminy ogółem (29 miejsce w województwie), natomiast na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej– 16,0% (19 lokata w województwie).(GUS)


GUS Gmina Lubsza - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki