wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA LUBRZA
(powiat świebodziński)


Lubrza jest gminą wiejską położoną w północnej części powiatu świebodzińskiego. Powierzchnię 122 km2 zamieszkuje 3,5 tys. osób, co wskazuje na niską gęstość zaludnienia obszaru (28 osób na 1 km2). Ludność gminy cechuje dodatni poziom przyrostu naturalnego (blisko 3 osoby na 1000 ludności w 2009 r.) oraz dodatnie saldo migracji wewnętrznych. Od 2000 r. systematycznie wzrasta liczba ludności (o 5,9% więcej w 2009 r.).

W 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy przypadało 199 pracujących, 47 zarejestrowanych bezrobotnych oraz 68 podmiotów gospodarczych, z których 80,5% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Atrakcyjność gminy podnoszą wydatki majątkowe inwestycyjne, które w 2009 r. stanowiły 26% ogółu wydatków budżetu gminy. Na 100 km2 przypada 23 km sieci wodociągowej, 33 km sieci kanalizacyjnej i 17 km sieci gazowej. Tym samym z sieci wodociągowej korzysta blisko 100% mieszkańców gminy, z kanalizacyjnej 53%, a z gazowej 3%. W zasobach mieszkaniowych gminy znajduje się 1,1 tys. mieszkań, tj. 304 mieszkania na 1000 ludności. W 2009 r. oddano do użytkowania 26 mieszkań, przy czym były to wyłącznie mieszkania indywidualne.

Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie gminy zajmują ogółem ponad 4900 ha, co stanowi 40% ogólnej powierzchni gminy. Lesistość w gminie wynosi 47%. Znakomite warunki klimatyczne, ukształtowanie terenu, liczne jeziora i lasy sprzyjają rekreacji. Obszar chronionego krajobrazu stanowi 45% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajduje się 15 pomników przyrody.

W gminie Lubrza prowadzi działalność 10 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 38153 noclegów, w tym 4159 turystom zagranicznym. (GUS)


GUS
Gmina Lubrza - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki