wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA LUBRANIEC
(powiat włocławski)


Gmina miejsko-wiejska Lubraniec położona jest w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego i zajmuje zachodnią część powiatu włocławskiego w obrębie makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego i mezoregionu Pojezierza Kujawskiego. Swoimi granicami obejmuje miasto i 51 miejscowości wiejskich zgromadzonych w 32 sołectwach. W 2009 r. gminę zamieszkiwało 9,9 tys. osób, co na obszarze 148 km2 dało gęstość zaludnienia na poziomie 67 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypadały 104 kobiety, dając tym samym 110 lokatę wśród gmin województwa. W 2009 r. pomimo dodatniego przyrostu naturalnego, tj. 1,3 na 1000 osób, ludności w gminie ubywa. Saldo migracji było ujemne i w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosło minus 1,7, co pozwoliło gminie zająć 81 miejsce spośród gmin Kujawsko-Pomorskiego. Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 62% ogółu mieszkańców gminy, a w wieku poprodukcyjnym aż 18% (140 pozycja wśród gmin województwa). Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł przeszło 15%.

Na obszarze gminy, na koniec 2009 r. w systemie REGON zarejestrowanych było 550 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 79% udziału stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Sekcją skupiającą największą liczbę podmiotów był: handel; naprawa pojazdów samochodowych (42%) oraz przetwórstwo przemysłowe (10%).

W 2009 r. oddano do użytkowania 17 mieszkań: 8 mieszkań komunalnych i 9 indywidualnych. Gmina posiada 2 oczyszczalnie ścieków. Większość gminy jest zwodociągowana. Na 100 km2 powierzchni przypada 160,6 km sieci wodociągowej, 12,8 km sieci kanalizacyjnej i 7,4 km sieci gazowej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej wynosi 89% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej — 34%, a z sieci gazowej — 2%.

Struktura użytkowania gruntów może wskazywać na rolniczy charakter gminy. Użytki rolne zajmują ogółem około 13,3 tys. ha, co stanowi 90% ogólnej powierzchni gminy. Lasy zajmowały 547 ha, stanowiąc niespełna 4% powierzchni gminy. Wskaźnik lesistości lokuje gminę wśród najmniej zalesionych gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Na terenie gminy Lubraniec w 2009 r. znajdowały się były 4 pomniki przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Lubraniec - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki