wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / żuromiński / Lubowidz

Gmina Lubowidz jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu żuromińskiego zajmuje 2 lokatę pod względem liczby ludności (7,1 tys.) i 1 lokatę pod względem powierzchni (192 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 88 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 325 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 6,0%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 28,0%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 4,9%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 938 seniorów wobec 710.

Użytki rolne zajmują 56,8% powierzchni gminy, grunty leśne - 38,5%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,9%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 17,9 pkt proc. niż średnio w województwie i o 20,1 pkt proc. wyższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2277 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 321, tj. mniej niż średnio w województwie (383), ale więcej niż w powiecie (299). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 6 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - w 2008 r. z wodociągu korzystało 82,1% ogółu ludności, natomiast z kanalizacji, sieci gazowej i oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie ma siedzibę 428 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 603 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 90,4% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 97,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (28,5%), budownictwem (22,7%), przetwórstwem przemysłowym oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (po 12,1%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 18,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (15,7%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 51,6%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Lubowidz dojeżdżało z innych gmin 67 osób, a wyjeżdżało 340.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2532 zł i są niższe o 113 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 22 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina miejsko-wiejska Bieżuń - 3048 zł, a ostatnie gmina miejsko-wiejska Żuromin - 2224 zł).(GUS)

 

GUS
Gmina Lubowidz  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

 

Wizytówki