wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA LUBOMINO
(powiat lidzbarski)


Lubomino jest gminą wiejską o powierzchni 149,2 km2, położoną w północno-środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy nie występują pomniki przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 18,9 km2, a lasy 24,8 km2.

W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zwiększyła się o 0,9%, w 2009 r. w Lubominie mieszkały 3703 osoby. Gęstość zaludnienia na 1 km2 wyniosła 25 i było to ponad dwukrotnie mniej niż przeciętnie w województwie. Spośród mieszkańców gminy 22,6% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 64,1% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 13,3% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 56 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54).

Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 151 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 93,4% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie prawie dwukrotnie niższa (41) od przeciętnej w województwie (80). Lubomino charakteryzowało się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 16, podczas gdy przeciętnie w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło kobiet, które stanowiły 56% ogółu bezrobotnych.

W Lubominie funkcjonują 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 397 uczniów. Na koniec 2009 r. populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 838, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 183, 7-12 lat 250 i 13-15 lat 145.

Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewniają 2 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Gmina nie dysponuje obiektami noclegowymi.

Bazę mieszkaniową gminy Lubomino w 2009 r. tworzyło 1068 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 72,1 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 56,2% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Lubomino w 2009 r. z wodociągu korzystało 78 osób, z kanalizacji 30, a z gazu sieciowego w 2008 r. 3 osoby.(GUS)


GUS
Gmina Lubomino - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki