wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA BLIŻYN
(powiat skarżyski)


Bliżyn posiada status gminy wiejskiej. Położony jest nad rzeką Kamienną w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Teren gminy pokryty jest lasami zamieszkałymi przez wiele gatunków zwierząt. Prawie cały obszar gminy zalicza się do sfery ochronnej Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Park ten charakteryzuje się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Na jego obszarze znaleźć można ponadto liczne obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Dodatkową atrakcję gminy stanowią dwa rezerwaty charakteryzujące się bogatym drzewostanem, w których podziwiać można nietypowe formy skalne. Urozmaicona rzeźba terenu w połączeniu z piękną, niezniszczoną przez człowieka przyrodą stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Gminę zamieszkuje 8,5 tys. mieszkańców, tj. 10,8% ludności powiatu skarżyskiego. Zajmuje ona obszar 141 km2 i jest stosunkowo słabo zaludniona. Gęstość zaludnienia wynosi 60 osób/km2, tj. najniższy wynik w powiecie. W gminie ubywa mieszkańców, w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 2,1%. Znacznie poprawił sięw tym okresie przyrost naturalny, który zwiększył się z minus 4,0‰ w 2002 r. do 0,8‰ w 2009 r. Odwrotną tendencję zaobserwowano w zakresie migracji. O ile jeszcze w 2002 r. saldo migracji było dodatnie i wyniosło 1,3‰, to w 2009 r. obniżyło się do minus 4,0‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego był nieco wyższy od średniego w powiecie. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada w Bliżynie 58 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury. Dostęp do tych urządzeń był jednak gorszy od przeciętnego w powiecie skarżyskim, a szczególnie słaby jest on w zakresie kanalizacji. Z sieci wodociągowej korzysta 79,1% mieszkańców, z kanalizacyjnej 0,1%, natomiast z gazowej 39,4%.

W gminie Bliżyn prowadzi działalność 6,8% wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 61 jednostek, podczas gdy przeciętnie w powiecie skarżyskim 96. Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina skupia 14,4% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Liczba osób pracujących poza rolnictwem indywidualnym kształtowała się na stosunkowo niskim poziomie. Według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 19 osób, w usługach rynkowych - 8, a nierynkowych - 22.(GUS)


GUS
Gmina Bliżyn- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej