wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

podkarpackie / lubaczowski / Lubaczów


GMINA LUBACZÓW
(powiat lubaczowski)

 


Gmina Lubaczów położona jest w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Południowo-wschodnią granicą gminy jest granica państwa. Obszar gminy z powierzchnią 202,9 km2 zajmuje 15,5% powierzchni powiatu lubaczowskiego. Gminę zamieszkuje 9,1 tys. osób i na tle gmin wiejskich charakteryzuje się największą gęstością zaludnienia, na 1 km2 przypada 45 osób. Administracyjnie teren gminy podzielony jest na 23 sołectwa. Na 100 mężczyzn przypada 99 kobiet. Przyrost naturalny jest nieduży, ale dodatni (2 osoby), a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych ujemne (-3 osoby).

 

Gmina ma charakter rolniczy. Na tych terenach przeważają gleby brunatne oraz rdzawe. Użytki rolne zajmują 11437 ha, a grunty leśne stanowią 38,8% powierzchni gminy. Na obszarze gminy Lubaczów najcenniejszym bogactwem naturalnym są złoża gazu ziemnego, eksploatowane od 1958 roku, siarki oraz iłów wykorzystywanych do produkcji ceramiki budowlanej.

 

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 316 podmiotów gospodarczych. Z danych wynika, że na 10 tys. ludności zamieszkałej w gminie, 349 osób prowadzi działalność gospodarczą. Z ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów, 78 jednostek zalicza się do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, 62 do budownictwa, a 47 do przemysłu. Liczba pracujących wynosi 495 osób, a bezrobotnych zarejestrowanych 834 osoby. Jest to obszar zagrożony dużym bezrobociem. Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym ukształtował się na poziomie 15,0% (średnio w powiecie 12,8%).

 

Gmina w większości jest zwodociągowania, a podłączenie wszystkich mieszkańców do sieci kanalizacyjnej i gazowej jest priorytetem dla samorządu. Na 100 km2 przypada 61,3 km sieci wodociągowej, 16,9 km sieci kanalizacyjnej i 43,3 km sieci gazowej. Z tego wynika, że z wodociągów korzysta 91,3 % ludności, z kanalizacji 29,1%, a z gazu 24,4% ludności.

 

Ciekawostką przyrodniczą gminy jest rezerwat przyrody Kamienne, utworzony w 2004 r. oraz pomniki przyrody. Na turystów i gości czeka jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania.

 

Gmina ma dość dobrze rozwiniętą sieć oświatowo-wychowawczą. Tworzą ją 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, a także jedno przedszkole i 3 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych. W 2009 r. łącznie kształciło się w szkołach 951 uczniów, a z opieki przedszkolnej skorzystało 87 dzieci.(GUS)


GUS Gmina Lubaczów- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej