wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Rzeźba zająca witająca w Zającu
 • Rzeźba zająca witająca w Zającu
 • por. Stefan Paderewski
 • Jan Nepomucen Umiński
 • Otto Warpechowski
 • Stefan Batory
 • Jan Paweł Woronicz
 • Grób Józefa, Stanisława, Tadeusza i Juli Wrzosek
 • Grób rodziny Siuchtów
 • Grób rodziny Siuchtów
 • Grób Lucjana Kosiorka i Heleny Kosiorek
 • Lucjan Kosiorek
 • Ognisko
 • Ognisko
 • Msza Św. podczas święcenia wody w Liwcu
 • Pola i łąki w Dolinie Liwca
 • Widok Liwca z mostu
 • Most na Liwcu
 • Liwiec w okolicach starego mostu
 • Liwiec jesienią
 • Liwiec
 • Liwiec
 • Zachód Słońca nad Liwcem
 • Stary most na Liwcu


GMINA LIW
(powiat węgrowski)


Gmina Liw jest jedną z 229 gmin wiejskich województwa. Wśród 9 gmin powiatu węgrowskiego zajmuje 3 lokatę zarówno pod względem liczby ludności (7,6 tys.), jak i powierzchni (169 km2). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 107 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 192 osoby), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 3,1%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 28,3%, a osób starszych (65 lat i więcej) - o 5,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 924 seniorów wobec 703.

Użytki rolne zajmują 72,8% powierzchni gminy, grunty leśne - 22,8%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 2,9%. Wskaźnik lesistości jest wyższy o 0,6 pkt proc. niż średnio w województwie, ale o 3,8 pkt proc. niższy niż w powiecie.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 2418 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 320, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (336). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 15 mieszkań. W 2008 r. z wodociągu korzystało 72,8% ogółu ludności; z kanalizacji, sieci gazowej i oczyszczalni ścieków - mieszkańcy nie korzystali.

W gminie mają siedzibę 372 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 493 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,0% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,2% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (30,9%), budownictwem (19,4%) oraz przetwórstwem przemysłowym (11,8%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 11,1% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (10,2%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 50,3%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Liw dojeżdżało z innych gmin 196 osób, a wyjeżdżało 695.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2506 zł i są niższe o 139 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu), ale o 59 zł wyższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 3 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Stoczek - 2741 zł, a ostatnie gmina wiejska Grębków - 2223 zł).(GUS)


GUS
Gmina Liw - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki