wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

mazowieckie / lipski / Lipsko

Gmina Lipsko jest jedną z 50 gmin miejsko-wiejskich województwa. Wśród 6 gmin powiatu lipskiego zajmuje 1 lokatę pod względem liczby ludności (11,4 tys.) i 2 lokatę pod względem powierzchni (135 km2). Ponad 50% ludności gminy mieszka w mieście Lipsko (5,7 tys.). W porównaniu z 2000 r., w wyniku ubytku naturalnego (minus 181 osób) i jeszcze większego ubytku migracyjnego (saldo minus 456 osób), liczba ludności gminy zmniejszyła się o 5,4%. Populacja dzieci w wieku poniżej 15 lat zmniejszyła się o 34,1%, natomiast osób starszych (65 lat i więcej) - zwiększyła się o 1,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - na 1000 dzieci przypada 972 seniorów wobec 633.

Użytki rolne zajmują 79,0% powierzchni gminy, grunty leśne - 17,4%, grunty zabudowane i zurbanizowane - 3,0% . Wskaźnik lesistości jest niższy o 7,2 pkt proc. niż średnio w województwie i o 1,8 pkt proc. niż w powiecie. Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej zajmują 5,1 ha.

Zasoby mieszkaniowe obejmują 3869 mieszkań; w przeliczeniu na 1000 ludności liczba mieszkań wynosi 340, tj. mniej niż średnio w województwie (383) i w powiecie (344). W ciągu 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań. Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w gminie jest znacznie zróżnicowany - relacja długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wynosi 24,5%. W 2008 r. z wodociągu korzystało 64,8% ogółu ludności, a z kanalizacji - 43,2%. Z oczyszczalni ścieków korzystają wszyscy mieszkańcy miasta Lipsko, natomiast mieszkańcy wsi nie korzystają z oczyszczalni. Ludność gminy nie korzystała z sieci gazowej.

Na terenie gminy mają siedzibę 1223 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 1074 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 84,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (38,5%), budownictwem (10,8%) oraz przetwórstwem przemysłowym (8,7%).

Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 12,0% i jest wyższy niż przeciętnie w województwie (6,7%) i powiecie (11,5%). Wśród bezrobotnych kobiety stanowią 43,5%. Oszacowano, że w 2006 r. do pracy w gminie Lipsko dojeżdżało z innych gmin 915 osób, a wyjeżdżały 633.

Dochody budżetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 2325 zł i są niższe o 320 zł od średniej liczonej dla ogółu gmin w województwie (bez miast na prawach powiatu) i o 113 zł niższe od średniej dla ogółu gmin w powiecie. Pod względem wartości tego wskaźnika gmina zajmuje 5 lokatę w powiecie (pierwsze miejsce ma gmina wiejska Ciepielów - 2782 zł, a ostatnie gmina wiejska Solec nad Wisłą - 2175 zł).


GUS
Gmina Lipsko - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki