wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA LIPNO 
(powiat leszczyński)


Gmina Lipno leży w północnej części powiatu leszczyńskiego, na trasie ważnych szlaków komunikacyjnych, m.in. przy drodze krajowej Poznań – Wrocław, w niewielkiej odległości od Leszna. Swoim zasięgiem obejmuje 20 miejscowości wiejskich podzielonych na 15 sołectw. Zajmuje obszar 104 km2 zamieszkały przez 6,3 tys. osób. Wskaźnik feminizacji na poziomie 99 obrazuje niewielką przewagę liczebną mężczyzn. Z analizy struktury wiekowej ludności wynika, że powyżej 44% mieszkańców gminy ma mniej niż 30 lat. Udział osób w wieku produkcyjnym wynosi ponad 64%, a na 100 osób z tej grupy wiekowej przypada 55 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest tu taki sam jak w powiecie i nieco wyższy niż w województwie.

Obszary leśne stanowią prawie 21% powierzchni gminy, a wskaźnik lesistości kształtuje się na poziomie 20,2%. Tereny prawnie chronione obejmują około 44% powierzchni. Oprócz obszarów chronionego krajobrazu znajduje się tu florystyczny rezerwat Dolinka, którego zadaniem jest ochrona pełnika europejskiego.

Gmina Lipno ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią tu ponad 66% powierzchni. Poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie działalność gospodarczą na terenie gminy prowadzi 699 podmiotów gospodarki narodowej, wśród których przeważają jednostki handlowe i budowlane. W podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 pracuje 1447 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności daje wskaźnik pracujących na poziomie 228 – najwyższy w powiecie leszczyńskim. Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie, według stanu na koniec roku wynosiła 225 osób (na koniec 2008 roku – 131 osób).

W 2009 roku na 100 km2 powierzchni gminy Lipno przypadało 86,6 km sieci wodociągowej, z której korzystało 93% mieszkańców (przy średniej dla województwa 92%). Sieć kanalizacyjna (22,0 km/100 km2) dostępna była dla 29% mieszkańców (w województwie dla 60%).

Rozwój gospodarczy gminy wspierają działania inwestycyjne. W 2009 r. z budżetu gminy Lipno wydatkowano łącznie 17656,1 tys. zł, z czego 17,6% stanowiły wydatki majątkowe inwestycyjne.(GUS)


GUS
Gmina Lipno   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej