wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

Gmina wiejska Lipno położona jest w środkowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego i zajmuje centralną część powiatu lipnowskiego. Charakteryzuje się pofałdowanym terenem ze znaczną liczbą jezior i dominującym elementem geograficznym, jakim jest pradolina rzeki Mień. Gminę, w 46 miejscowościach w 36 sołectwach zamieszkuje 11,4 tys. osób na obszarze równym 211 km2. Wskazuje to na niezbyt wysoką gęstość zaludnienia wynoszącą 54 osoby/km2.

W 2009 r. odnotowano tu dodatni przyrost naturalny wynoszący w przeliczeniu na 1000 osób 1,9. W strukturze wiekowej mieszkańców gminy charakterystyczny jest, w porównaniu z pozostałymi gminami województwa, wysoki odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wynoszący 25%. W końcu 2009 r. w gminie pozostawało zarejestrowanych 1,3 tys. osób bezrobotnych. Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosi 19%.

Na obszarze gminy brak znaczących zakładów przemysłowych. W końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 573 podmioty gospodarki narodowej, z czego 84% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przeciętnie na 1000 mieszkańców gminy przypadało 50 jednostek.

W ostatnim roku oddano do użytkowania 24 mieszkania, wszystkie były własnością osób indywidualnych. Większość gminy jest zwodociągowana. Na 100 km2 przypada 152 km sieci wodociągowej. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowiła 79% ogółu ludności. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej stanowiła jedynie 1% ogółu mieszkańców gminy.

Wydatki majątkowe w całości wydatków z budżetu gminy wyniosły około 22%. W 2009 r. pozom dochodów własnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł jedynie 594 zł (gmina uplasowała się na niskiej, 133 pozycji w rankingu gmin województwa).

Gmina ma charakter rolniczy – tereny rolnicze zajmują ogółem około 146 km2, co stanowi 70% ogólnej powierzchni gminy. Na terenie gminy(według danych z 2009r.) znajdują się atrakcyjne obszary chronionego krajobrazu (5699 ha), pomniki przyrody (2), budowle sakralne, chałupy i skanseny. O walorach turystyczno-krajobrazowych decyduje głównie wschodnia cześć gminy objęta strefą obszaru chronionego krajobrazu, czyli jezioro Skępskie, lasy krajobrazowe, dolina rzeki Mień wraz z przyległymi torfowiskami i lasami wodochronnymi.(GUS)


GUS
Gmina Lipno - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki