wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Encyklopedia / Organizacje / Lokalne Grupy Działania (LGD)

Lokalna Grupa Działania (LGD) to grupa osób reprezentujących miejscową społeczność i zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju lokalnego. Często określa się LGD jako swoistą mini agencję rozwoju lokalnego. Podstawą prawną funkcjonowania są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń działających na danym terenie, firm, spółdzielni itp., a także np. przedstawiciele poszczególnych miejscowości.

Na terenie danej gminy może funkcjonować tylko jedna taka grupa. LGD powinna być zarejestrowana jako stowarzyszenie (z pewnymi wyjątkami) w KRS, posiadać statut i wybrane władze: radę, zarząd, komisję rewizyjną. Najważniejszym gremium decyzyjnym LGD jest zgromadzenie członków.

LGD:
 - winna być partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego;
 - na poziomie decyzyjnym (rada) przynajmniej 50% członków stanowić powinni partnerzy gospodarczy i społeczni, w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności: rolnicy, kobiety, młodzi ludzie i ich stowarzyszenia;
 - przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju, obszar nią objęty winien być spójny i obejmować gminy wiejskie i miejsko-wiejskie bez miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz liczyć co najmniej 10 tys.  i nie więcej niż 150 tys. mieszkańców;
 - musi posiadać potencjał administracyjny do zarządzania środkami publicznymi i wdrażania LSR.

Akceptacja LGD przez samorząd województwa, dająca prawo do korzystania ze środków PROW, odbywa się na podstawie kryteriów określonych w stosownym rozporządzeniu ministerialnym. Akceptacja ta obejmuje ocenę: potencjału LGD (w tym struktury LGD), przyjętych przez LGD szczegółowych zasady i procedur funkcjonowania grupy, dotychczasowej działalność LGD lub partnerów ją tworzących, kwalifikacji osób zatrudnionych przez LGD.

 

 

Filtr wyszukiwania

  • lub Anuluj

Wizytówki

Stwórz na portalu wsiepolskie.pl własną wizytówkę, by skutecznie zareklamować swoją firmę, instytucję czy organizację. Informacja o twojej działalności pojawi się na stronach internetowych wsi w gminie, powiecie, województwie lub też w całym kraju. Włącz się do ogólnopolskiego organizmu internetowego wsiepolskie.pl rozdając swoją wizytówkę użytkownikom naszego portalu. Dzięki oryginalnej, niezwykle skutecznej, regionalno-tematycznej wyszukiwarce twoja oferta trafi do wielu potencjalnych odbiorców i zainteresowanych.